Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Minimalna stawka godzinowa, a obowiązek ewidencjonowania godzin pracy na zleceniu

Przedsiębiorco!
Od 1 stycznia 2017 r., wchodzi w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.
Powyższa ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych oraz wprowadza minimalną wartość wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, także przy umowie zlecenia.

 1. Umowa cywilnoprawna- minimalna stawka godzinowa.

Wraz z wejściem w życie Ustawy, umowy zlecenia i umowa o dzieło nie stanowiącego utworu w ramach rozumieniu pr. aut. wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi nie będącego podmiotem gospodarczym, objęte zostały wymogiem minimalnej stawki godzinowej.

Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie Rozporządzeniem.

Na rok 2017 ta stawka to 13 zł za godzinę.

 1. Ewidencjonowanie czasu pracy w umowie zlecenia/ umowie o świadczenie usług

Obowiązek ewidencjonowania nałożony został w art. 8b. Ustawy, także na osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych m. in:

 • umowy zlecenia (734 k.c - przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie)
 • umowy o świadczenie usług (750 k.c – świadczący usługi zobowiązuje się do dokonania określonej innej czynności niż prawna dla zlecającego wykonywanie usług).
 • Umowy o dzieło (627 k.c), która nie dotyczy utworu, lecz rezultatu pracy.

Patrz też pkt. 3 ppkt. 1)

Strony umowy są zobowiązane do określenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług i stosowania go (dokumentowanie). W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług wykonawcy, zleceniobiorcy, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

W przypadku gdy umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Natomiast przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada wówczas w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

 1. Wyjątki:

Powyższych przepisów nie stosuje się do

1) umów zlecenia i umów o dzieło zawartych na podstawie k.c, w przypadku których o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług;

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) );

3) umów:

 • o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 • o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
 • w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- -wychowawczej typu rodzinnego,
 • w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w placówce tej nie ma zatrudnionego dyrektora – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba; przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie usługi;

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba; przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie usługi.

 1. Ewidencja

Ewidencjonowanie czasu pracy jest koniecznym elementem, którym zawsze charakteryzuje się stosunek pracy zawarty na podstawie kodeksu pracy. Teraz obejmie to także „zatrudnianie” na umowach cywilno-prawnych.

Prowadzenie ewidencji kontrolowane będzie przez Państwowa Inspekcja Pracy.

Za brak ewidencji Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny w wysokości od 1000 zł do 30000 zł.

Jak ewidencjonować czas pracy?

Ewidencjonowanie czasu pracy uzależnione jest od przyjętego okresu rozliczeniowego dla danego systemu czasu pracy. Może to być umówiony czas maxymalny dla całej pracy (za cały okres), ale także okres tygodniowy lub inny dopuszczalny maxymalny rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest okres wyznaczający maksymalne, przeciętne normy czasu pracy.

Aby właściwie rozliczać i ewidencjonować czas pracy, a także bezkonfliktowo ustalać wysokość wynagrodzeń konieczne jest przyjęcie i wdrożenie regulaminu/systemu ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. W zakładzie pracy może być kilka systemów, nawet gdyby miały obowiązywać niektóre z nich dla jednego stanowiska, czy jednego punktu usługowego.

W podstawowym systemie czasu pracy maksymalną normą jest, iż czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Patrz art. 129 Kodeksu Pracy.

Natomiast, pośród szczególnych systemów czasu pracy można wyróżnić:

- system równoważnego czasu pracy;

- system pracy w ruchu ciągłym;

- system przerywanego czasu pracy;

- system zadaniowego czasu pracy;

- system skróconego tygodnia pracy;

- system pracy weekendowej;

Patrz szerzej: Procedura: Rozliczanie czasu pracy, usprawiedliwienia nieobecności oraz ewidencja nadgodzin

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U.2018, poz. 108)
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2003 r., t.j Dz. U. 2017, poz. 847)
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.