Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Rozliczenie podatkowo-księgowe dotacji i refundacji z urzędu pracy

Dotacja a przychód podatkowy

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej u podatnika PIT.

Tak wynika z  artykułu 14 ust 2 pkt 2 ustawy o PIT. Również w  myśl art  21 ust. 1 pkt 121 ww. ustawy,  wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia , w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne (zakup lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych). Zgodnie z interpretacją podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2016 r., nr: ITPB1/4511-1062/15/MPŁ, Legalis:

, (…) dnia 4 maja 2015 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej. W ramach przyznanego dofinansowania Wnioskodawczyni zgodnie z postanowieniem załącznika nr 1 do umowy w wyznaczonym terminie dokonała zakupów, które to udokumentowane zostały fakturami zakupu.

Zakupione wyposażenie w postaci urządzeń oraz pozostałych narzędzi, materiałów i oprogramowania niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej, których wartość jednostkowa nie przekroczyła 3.500 zł netto nie zostały zaliczone w działalności gospodarczej jako środki trwałe oraz jednocześnie nie zostały wpisane do ewidencji środków trwałych. Powyższe wydatki zostały ujęte przez Wnioskodawczynię w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku.

W świetle ww. przepisów oraz na gruncie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż skoro wskazane we wniosku środki finansowe zostały przyznane Wnioskodawczyni na podstawie ww. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a Wnioskodawczyni przeznaczyła je na cele inne niż inwestycyjne (inne niż zakup lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych), stanowią one przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony od opodatkowania na podstawie cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 121 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(...)

U podatnika CIT  kwota dotacji jest przychodem podatkowym, co wynika z art 12 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT .. Przepis ten stanowi, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Przychód ten powstaje w dniu faktycznego otrzymania dotacji. Jednakże na  podstawie art 17 ust 1 pkt 21 ustawy o CIT,  wolne od podatku dochodowego są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane m.in. w związku z zakupem środków trwałych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Według  treści  art 14 ust 2 pkt 2 ustawy o PIT  oraz art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT,  również otrzymana przez przedsiębiorcę z Funduszu Pracy np.: refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych:

1) nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej  w kwocie netto  w tej części, w której dotyczy wydatków na zakup środków trwałych, od których zgodnie z art 22a-22o dokonuje się odpisów amortyzacyjnych,

2) stanowi przychód z działalności gospodarczej w kwocie, która odpowiada wartości naliczonego podatku VAT od zakupu tych środków trwałych.

Przychód do opodatkowania wystąpi jednak w przypadku otrzymania dotacji na wydatki inne niż dotyczące środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, gdy wydatkiem  zakupu obciążymy koszty działalności gospodarczej . Jak wynika bowiem z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT  i art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się zwróconych wydatków, które nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. A więc  z powyższego zapisu wynika , że  jeżeli w związku z utworzeniem stanowiska pracy zakupiono np. wyposażenie, i wydatek ten zaliczono do kosztów uzyskania przychodów, to otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy.

Takie też stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 kwietnia 2011 r., nr ILPB3/423-70/10-4/AO:

(...) otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy dotacja w części dotyczącej zakupu środków trwałych stanowi przychód zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wydatki i koszty sfinansowane z tej dotacji nie stanowią, stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ww. ustawy, kosztów uzyskania przychodów. Natomiast, otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja w części dotyczącej zakupu wyposażenia stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wydatki dotyczące tej części dotacji stanowią, stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów. (...)” .

Jeśli zakup środka trwałego zostanie zrefundowany w całości lub w części, podatnik musi wyłączyć z kosztów podatkowych taką część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada otrzymanej  kwocie .

Ważne:  w przypadku, gdy zakup środka trwałego został zrefundowany w całości, to kosztem uzyskania przychodów nie jest żadna wartość odpisu amortyzacyjnego.

Gdy  podatnik otrzyma refundację już po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego  a do  kosztów podatkowych zaliczył cały odpis amortyzacyjny lub tylko część, która odpowiada kwocie otrzymanej refundacji, ma obowiązek dokonać korekty kosztów .

Z przepisów ustaw podatkowych nie wynika, kiedy należy tego dokonać i w praktyce przyjmuje się, iż korektę przeprowadza się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji.

Do niedawna organy podatkowe stały na stanowisku, że  należy skorygować koszty podatkowe wstecz, tj. za okresy, w których "zrefundowana" część odpisów była ujęta w kosztach podatkowych. Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 20 marca 2014 r., nr IPTPB3/423-516/13-4/KJ:

"(…) z chwilą otrzymania dofinansowania Wnioskodawca powinien dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych w tych miesiącach (okresach), w których wykazał je w wysokości zawyżonej. Jednocześnie od miesiąca, w którym kwota dofinansowania zostanie otrzymana, koszt uzyskania przychodów będą stanowić bieżące odpisy amortyzacyjne pomniejszone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje kwota otrzymanego dofinansowania do wartości początkowych środków trwałych. (…)"

Powodowało to konieczność naliczania dodatkowego zobowiązania podatkowego w postaci  odsetek od  zaliczek w podatku dochodowym .

Jednakże obecne stanowisko  prezentowane przez sądy administracyjne jest korzystne dla podatników.

Przykładowo, NSA w cytowanym wyżej wyroku z 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 221/13 stwierdził, że otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje konieczności dokonania korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego. Korekty tej należy dokonać w miesiącu otrzymania tych środków poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów.

Według NSA: "Uwzględniając zasady praworządności, trudno zgodzić się ze stanowiskiem organu podatkowego, że korekta winna dotyczyć tych okresów, w których dokonywano uprzednio odpisów amortyzacyjnych. W takiej sytuacji należałoby dokonać korekty wcześniejszego rozliczenia podatkowego ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi w postaci powstania zaległości i obowiązkiem zapłaty odsetek. Akceptacja stanowiska organu podatkowego prowadziłaby do sytuacji, w której podatnik zostałaby obciążony negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, mimo że jego działaniu nie można by zarzucić naruszenia prawa".

 

Refundacja a podatek Vat

Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, to  w myśl  art. 29a ust. 1 ustawy . o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r nr 177 poz 1054 z póź zm ), dalej ustawa o VAT, obrót stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Jednocześnie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2014 r., nr: ITPP2/443-98/14/EB, Legalis wynika, iż:

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r., podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5 art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Analiza przywołanych powyżej regulacji jednoznacznie wskazuje, że włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy są one celowe i jednocześnie związane bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Zatem do podstawy opodatkowania wliczane są tylko takie, które mają bezpośredni wpływ na cenę konkretnego towaru, czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą konkretnego towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy dofinansowanie jest związane z dostawą lub świadczeniem usługi, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensata z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie, bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie, czy zwiększają podstawę opodatkowania, istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego, w określonej formie, dofinansowania.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wynika z treści wniosku - pozyskana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest dotacją kosztową i nie ma wpływu na cenę świadczonych usług (beneficjenci ostateczni - osoby niepełnosprawne - nie ponoszą odpłatności za udział w zajęciach rehabilitacyjnych), to nie stanowi dotacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, a tym samym nie ma wpływu na obrót podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z par. 4 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1041), umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego do m. in.:

zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 , z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:

a) określonym w umowie o refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

Jeśli więc przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem Vat i  przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego zawartego w wykazanych wydatkach lub prawo do zwrotu VAT to podatek VAT naliczony podlega odliczeniu od podatku należnego lub zwrotowi przez urząd skarbowy na zasadach ogólnych.

Według przepisów rozporządzenia w sprawie refundacji, refundacja przekazywana na rachunek jednostki zawiera VAT. Jeżeli więc podatnik ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego to kwota refundacji w części dotyczącej VAT podlega zwrotowi do urzędu pracy.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst  jedn.Dz. U. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź zm)
 • ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zmdalej: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 • art 46 ust 1 pkt 1ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,(t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.),
 • art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 748  z późn. zm.).
 • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r nr 177 poz 1054 z póź zm ),
 • art. 9 ust. 1  22 ust. 8 . art. 14 ust. 3 pkt 3a art. 22d ust. 1,art. 22a i 22b,  art. 22g,  art 23 ust 1 pkt 45, art. 21, 52, 52a, 52c .ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:Dz.U.z 2012 r poz 361 z póź zm)
 • art.. 16 ust. 1 pkt 48  ,art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 z póź zm ) , 
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1 ),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9 )
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1041).
 • § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t. jedn. Dz. u.  2014 r. poz. 1037 ze zm.)
 • wyrok NSA z 25 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 221/13,
 • interpretacją indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 stycznia 2016 r., nr: ITPB1/4511-1062/15/MPŁ, Legalis ,
 • interpretacja indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 kwietnia 2011 r., nr ILPB3/423-70/10-4/AO:
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w z 20 marca 2014 r., nr IPTPB3/423-516/13-4/KJ
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2014 r., nr: ITPP2/443-98/14/EB, Legalis.

 

Autor : Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, numer wpisu 02200.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.