Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Kazus: możliwość zaliczenia kary umownej do kosztów uzyskania przychodów

Przykład dotyczy zapłaty kary umownej z tytułu uchybienia terminu realizacji umowy. Przedstawiamy w nim, jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby w takiej sytuacji, naliczona i zapłacona kara umowna mogła stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.  

Z uzasadnienia Interpretacji podatkowej:1

Nie każda kara umowna, naliczona przez kontrahenta w związku z uchybieniem terminu realizacji umowy, może stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Istotnym jest bowiem w tym względzie, aby zapłacenie kary umownej nie było związane z nieprawidłowościami, których powstanie zostało spowodowane (zawinione) przez podatnika i aby spełniona została podstawowa przesłanka wynikająca z art. 22 ust. 1 u.p.o.f. w postaci osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto poniesienie kary musi być właściwie udokumentowane. Z tej też przyczyny, każda zapłacona kara umowna wymaga indywidualnej oceny w aspekcie całokształtu prowadzonej działalności gospodarczej, okoliczności, których była następstwem oraz formy udokumentowania."

Stan faktyczny2:

Pani Maria prowadzi działalność gospodarczą, w ramach, której rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jest jednakże płatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 29 listopada 2013 r Pani Maria zawarła umowę z „B" Spółka z o.o. (dalej: Spółka B) na „Dostawę i montaż opraw oświetleniowych", która miała być zrealizowana do 3 stycznia 2014 r.. Pani Maria niezwłocznie po zawarciu umowy zaczęła zbierać informacje u hurtowników sprzętu oświetleniowego na temat dostępności i terminu zakupu opraw. Producent opraw oświetleniowych - „Z" sp. o.o. zobowiązał się dostarczyć Pani Marii określone do 31 grudnia 2013 r., jednak w połowie grudnia 2013 r. poinformował ją o możliwym opóźnieniu dostawy ze względu na okres świąteczny i opóźnienia w zakupie komponentów. W konsekwencji zwłoki „Z" sp. z o.o. i braku możliwości zakupu opraw u innego dostawcy, Pani Maria dwukrotnie występowała o prolongatę terminu wykonania zobowiązania wyjaśniając, że żaden z dostawców, nawet producent nie posiadał na stanie odpowiedniej ilości ściśle określonego przez Spółkę B typu opraw. Pomimo, iż w umowie przewidziano możliwość zmiany terminu realizacji usługi, Spółka B nie uwzględniła ww. prośby i zagroziła naliczeniem kar umownych w przypadku niedotrzymania terminu, powołując się na odpowiednie postanowienia umowy. Świadczenie zostało spełnione przez Panią Marię - 16 stycznia 2014 r., czyli 13 dni po określonym w umowie terminie wykonania zobowiązania. W związku z tym Spółka B wystawiła notę księgową, obciążającą Panią Marię karami umownymi w wys. 1.719,34 zł, która to należność została skompensowana przez Spółkę B przy zapłacie faktury za wykonany przedmiot umowy.

Pani Maria zwróciła się do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie interpretacji podatkowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 459), dalej jako: k.c.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 200), (p.d.o.f.)

Rozstrzygane zagadnienie:

Czy naliczona i zapłacona kwota kary umownej może zostać ujęta w książce przychodów i rozchodów, jako koszt uzyskania przychodu?

Rozstrzygnięcie:

Uregulowanie dotyczące kar umownych zawarte są w art. 483 § 1 k.c., który stanowi, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

W myśl art. 22 ust. 1 p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 p.d.o.f.. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonywanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług.

Zatem do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kar umownych, związanych generalnie z wadami towarów lub usług, bądź zwłoką w usuwaniu tych wad. Jeżeli jednak kara umowna przysługuje wierzycielowi z innego tytułu niż ww. wymienione, może ona w określonej sytuacji stanowić u obciążonego nią koszt uzyskania przychodów, o ile spełniona będzie zasadnicza przesłanka wynikająca z art. 22 ust. 1 p.d.o.f., warunkująca możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, a więc poniesiony wydatek musi być związany z uzyskaniem przychodu, bądź z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

Nie oznacza to zatem, że każda kara umowna, naliczona przez kontrahenta w związku z uchybieniem terminu realizacji umowy, może stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Istotnym jest bowiem w tym względzie, aby zapłacenie kary umownej nie było związane z nieprawidłowościami, których powstanie zostało spowodowane (zawinione) przez podatnika i aby spełniona została podstawowa przesłanka wynikająca z art. 22 ust. 1 p.d.o.f. w postaci osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zatem, aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, według jednego z prezentowanych w doktrynie stanowisk, musi istnieć „zależność pomiędzy tym wydatkiem a możliwością uzyskania w przyszłości dochodu z tego tytułu”3 . Ponadto kara umowna musi być rzeczywiście poniesiona, co powinno być właściwie udokumentowane. Każda zapłacona kara umowna przed zakwalifikowaniem jako koszt uzyskania przychodu wymaga indywidualnej oceny w aspekcie całokształtu prowadzonej działalności gospodarczej, okoliczności, których była następstwem oraz formy udokumentowania.

Organ podatkowy, w przedstawianej sprawie uznał, iż zapłacona przez Panią Marię kara umowna stanowi wydatek związany z działalnością gospodarczą i ma na celu osiągnięcie przychodu oraz, iż nieprawidłowości w wykonaniu umowy skutkujące obowiązkiem zapłaty kary powstały z przyczyn nie leżących po stronie Pani Marii. Po pierwsze, bowiem niezwłocznie po zawarciu umowy podjęła ona działania zmierzające do pozyskania przedmiotu umowy, a umówiony czas jego dostarczenia przez producenta „Z” sp. z o.o. pozwalał na terminową realizację umowy. Po drugie dostawa opraw nie mogła być zrealizowana z przyczyn niezawinionych przez Panią Marię, a o samej niemożliwości wykonania umowy w terminie Spółka B była na bieżąco informowana. Problem z pozyskaniem materiałów do realizacji usługi wynikał, bowiem z faktu, że żaden z dostawców, nawet producent, z którym zawarto umowę na dostawę opraw, nie posiadał na stanie odpowiedniej ilości ściśle określonego przez Spółkę B typu opraw, które są (były) oprawami rzadko stosowanymi ze względu na wysoką cenę i nienajlepszą jakość. Z tego też względu nie były one w stałym obrocie i producent, na podstawie zamówienia złożonego przez Panią Marię, musiał dopiero wznowić ich produkcję. Po trzecie, Pani Maria dwukrotnie, powołując się na treść zawartej umowy, starała się o przesunięcie terminu jej realizacji, jednakże Spółka B nie wyraziła zgody. Pomimo niewykonania w terminie umowa została w zrealizowana, przynosząc spodziewane przychody. Mając powyższe na względzie, organ podatkowy stwierdził więc, że co do zasady, w tak przedstawionych okolicznościach zapłacona Spółce B kara umowna może stanowić koszt podatkowy dla Pani Marii. Spełniona bowiem została podstawowa przesłanka określona w art. 22 ust. 1 p.d.o.f. związku poniesionego wydatku z pozarolniczą działalnością gospodarczą, a ściślej przychodami z niej.

 

 

[1]    Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lipca 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-420/14/AB

[2]    Na podstawie Interpretacji…op.cit.;

[3]    Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2003 roku, sygn. akt I Sa/Łd 214/2002

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.