Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Program 500+ a działalność gospodarcza

Od 1 kwietnia 2016 r. uruchomiony został rządowy program Rodzina 500+. Dofinansowanie przysługuję także tym przedsiębiorcom, którzy mają na utrzymaniu dzieci.

Głównym celem programu jest wsparcie w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem ich potrzeb życiowych dzieci oraz wychowaniem.

Zgodnie z założeniami programu, świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko (do 18 roku życia - w przypadku osiągnięcia przez pierwsze dziecko 18 roku życia, drugie liczone jest jako dziecko pierwsze, a świadczenie przyznawane jest dopiero na trzecie dziecko), a następnie wypłacane bez względu na wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny, a więc i dla przedsiębiorców

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11022016-r-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu,rzs95c8t0,1.html

Ustawą z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( teks jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ), dalej u.ś.r,  wdrożono program "Rodzina 500+", w ramach którego przyznano rodzinom prawo do świadczenia wychowawczego. Celem wprowadzenia tej pomocy jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka ale dopiero po  spełnieniu kryterium dochodu przyapadającego na każdego członka rodziny w wysokości poniżej 800 zł lub 1200 zł netto na osobę w przypadku wychowywania  dziecka niepełnosprawnego.

Jak wynika z ustawy, wniosek o świadczenie wychowawcze mogą składać, jak każdy także przedsiębiorcy. Dla nich jest istotne, jaki i z jakich źródeł dochód jest uwzględniony w kryterium dochodowym. Dla ustalenia tego, ważne są istotne w tym zakresie definicje.

Dziecko – oznacza dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Natomiast rodzina – oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, 1240 i 1359); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Pełny słownik pojęć zawiera art 2 u.ś.r.

Uwaga: zarówno renta socjalna jak i renta rodzinna są przychodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach określonych w  art 27 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.z 2012 r poz 361 z póź zm) dalej u.p.d.o.f., winny być uwzględnione w dochodzie rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Świadczenie otrzymuje rodzina bez względu na stan cywilny rodziców- zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzymuje ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Gdy rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko, do składu rodziny wliczane będą wszystkie dzieci, Jeśli natomiast po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka drugi rodzic lub opiekun dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustali, kto sprawuje opiekę. W tym celu organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe

Generalnie zasiłek przysługuje w przypadku posiadania min. 2-jga dzieci. Świadczenie wychowawcze przysługuje również  na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli natomiast członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.

Pojęcia związane z dochodem rodziny definiuje art 2 u.ś.r.

Przykładowo:

•   dochód - oznacza dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (patrz ramka),

•   dochód członka rodziny - to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

•   dochód rodziny - oznacza sumę dochodów poszczególnych członków rodziny, wymienionych w art. 2 pkt16  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ważne : Za pierwsze dziecko uznawane jest najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia

Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.