Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Zmiana przeznaczenia towarów

Najszerszą możliwą definicję towaru znaleźć można w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - VAT (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 710), dalej: uptu, zgodnie z której art. 2 pkt 6, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jeśli podatnik kupuje towar, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej) ma zapewne zamiar go sprzedać by osiągać zyski z obrotu towarami. W takiej sytuacji towar „stanie się” z definicji towarem handlowym.  

Poniesione wydatki na zakup towaru handlowego przeznaczonego do dalszej odsprzedaży stanowić będą w firmie koszt uzyskania przychodów. Koszty związane z zakupem towarów handlowych ewidencjonuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10 „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”, a wpisu w księdze dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu towaru, najpóźniej przed przekazaniem go do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Jednakże zdarzają się sytuacje, że przedsiębiorca zamiast dokonać sprzedaży zakupionego towaru przekazuje do użycia w przedsiębiorstwie, czyli przekwalifikowuje go na środek trwały lub zużywa (wykorzystuje jako przedmiot dla potrzeb administracyjno-gospodarczych) albo też nieodpłatnie przekazuje go np. w formie darowizny pracownikowi czy innej osobie lub też wykorzystuje ten towar w firmie do innych celów niż cel handlowy.

Takie sytuacje powstają również w przypadku, gdy podatnik sam wytwarza produkt gotowy, który nie zostaje jednak sprzedany, tylko np. przekazany pracownikowi lub też gdy wykonuje usługi i wykona taką usługę nieodpłatnie na rzecz innych podmiotów.

Opisane wyżej czynności nie są księgowo obojętne i wywołują pewne skutki podatkowe na gruncie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. 2012 r. poz. 361 z późn. zm), dalej: updof i wcześniej cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług – VAT.

Prześledźmy zatem, co należy zrobić w przypadku zmiany przeznaczenia towarów handlowych.

Przekazanie towarów handlowych na potrzeby firmy.

Zakup towarów handlowych, a następnie przekazanie ich do zużycia na potrzeby firmy trzeba uwidocznić w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zmiana kwalifikacji towaru z handlowego na artykuł służący wewnętrznym potrzebom firmy (jak w przypadku środków trwałych, opisanego powyżej) podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kolumnie 10 ze znakiem minus (lub na czerwono) i równocześnie w kolumnie 13 – Pozostałe wydatki.
Podstawą zapisu jest dowód wewnętrzny, sporządzony w momencie pobrania towarów. 


Przykład
Pani Nowak prowadzi sklep ze środkami czystości. 25 lipca 2013 r. podatnik pobrała środki czystości na potrzeby firmy, w celu posprzątania w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość pobranych środków czystości w cenie zakupu wyniosła 200 zł.
25 lipca 2013 r. podatnik zaksięgowała w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu wewnętrznego:
– w kolumnie 10 pkpir ze znakiem minus lub na czerwono kwotę 200 zł,
– w kolumnie 13 pkpir kwotę 200 zł tytułem przekazania towarów handlowych na potrzeby firmy.
Zmiana przeznaczenia w tym przypadku towaru handlowego nie wpłynie na zobowiązanie w podatku VAT.

Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały.

Podejmując decyzję o pozostawieniu dla innego celu zakupionego wcześniej towaru handlowego w firmie jako środka trwałego, podatnik musi dokonać zmniejszenia wartości zaksięgowanego zakupu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów o cenę netto towaru.

Jak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 grudnia 2009 r., IPPB1/415-707/09-4//MT, o klasyfikacji danego składnika majątku do środków trwałych lub towarów handlowych decyduje sam podatnik. Decyzja ta nie może mieć jednak charakteru dobrowolnego. Decydujące znaczenie dla klasyfikacji danego składnika majątku ma jego przeznaczenie. Klasyfikowanie składnika zależy wyłącznie od zamierzonego przez podatnika sposobu wykorzystania tego składnika.

Podstawą dokonania zapisów dotyczących przekwalifikowania towaru handlowego w środek trwały bądź odwrotnie będzie dowód wewnętrzny, sporządzony w oparciu o § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm., dalej: Rozporządzenie w sprawie pkpir). Dokument ten powinien zawierać dodatkowo dane potwierdzające fakt dokonania takiej operacji i określać m.in.: datę dokonania zmiany, rodzaj i nazwę towaru będącego przedmiotem przekazania oraz inne dane niezbędne do wprowadzenia środka trwałego do ewidencji środków trwałych i prawidłowego ustalenia odpisów amortyzacyjnych. Takie stanowisko zajął Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku w postanowieniu z dnia 31 sierpnia2007 r. nr II US pbIA/1/415-70/121b/76/07/BB. Zapisu zmniejszającego koszty zakupu towarów handlowych w księdze w kolumnie 10 dokonuje się w dacie przekwalifikowania kolorem czerwonym albo ze znakiem minus (–) .
Następnie wprowadza się dany towar już jako środek trwały do ewidencji środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym go ujawniono, co wynika wprost z art. 22 h ust. 1 pkt 1 updof.

Jeżeli podatnik jest tzw: małym podatnikiem lub rozpoczyna dopiero działalność może jednorazowo zamortyzować większość przekazanych do używania środków trwałych. Mianem tym określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR (w 2013 roku - 4 922 000 PLN).

Przepisy pozwalają stosować jednorazową amortyzację do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Uregulowania w tym zakresie znajdują się w art. 22 k ust. 7-13 updof.
Maksymalna wysokość jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w 2013 r. 205.000 zł i stanowi pomoc de minimis.

Pamiętaj: do tej kwoty nie wliczasz odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość zakupu nie przekracza 3.500 zł.

Przykład:
Podatnik handluje sprzętem komputerowym i rozlicza się na zasadach ogólnych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W lipcu 2013 r. zakupił 10 komputerów, każdy po cenie netto 5.000 zł.

Jako towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży zaksięgował zakup o wartości 50.000 zł w kolumnie 10. Jednakże 20 września 2013 r. podjął decyzję o wykorzystaniu jednego z komputerów na wewnętrzne potrzeby firmy. W związku z tym powinien dokonać na podstawie dowodu wewnętrznego, w księdze przychodów i rozchodów, korekty zakupu jednego komputera o wartości 5.000 zł w kolumnie 10, na czerwono lub zapisem ze znakiem (-) .

Następnie, po wprowadzeniu przedmiotowego komputera do ewidencji środków trwałych, może dokonywać, od następnego miesiąca po miesiącu wprowadzenia do ewidencji tego komputera, odpisów amortyzacyjnych według przyjętego okresu amortyzacji (o ile nie dokonuje jednorazowego odpisu) od wartości początkowej równej cenie nabycia, które stanowić będą koszt uzyskania przychodów, wykazywany w kol. 13 księgi „Pozostałe wydatki”.

Przekazanie towarów handlowych na potrzeby osobiste podatnika.

Może się zdarzyć, że wcześniej zakupione towary zaewidencjonowane w książce jako handlowe podatnik przeznaczy na potrzeby osobiste. W momencie pobrania towarów na potrzeby osobiste wydatek poniesiony na ich zakup traci już związek z uzyskiwanym ze sprzedaży przychodem, a tym samym nie może być od tej chwili uznawany za koszt uzyskania przychodu.
Postępowanie podatnika będzie wówczas różne w zależności od tego, czy jest on płatnikiem VAT czy tylko podatnikiem podatku dochodowego.
Jeżeli bowiem płaci tylko podatek dochodowy to sporządza dowód wewnętrzny i na jego podstawie stornuje z kolumny 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów wartość pobranych towarów w cenie nabycia.

Przykład
Podatnik prowadzi sklep spożywczy i wybrał na początek zwolnienie z podatku od towarów i usług. Często zdarza się, że pobiera ze sklepu towary spożywcze lub przemysłowe do wykorzystania w domu.
Zatem w dacie pobrania tych towarów na podstawie dowodu wewnętrznego powinien stornować z kolumny 10 pkpir kwotę zakupu pobranego towaru – jako przekazanie na potrzeby osobiste, ponieważ zakup ten nie jest kosztem uzyskania przychodu.
Jeżeli jednak jest podatnikiem podatku VAT to nie wystarczy tylko dowód wewnętrzny.
Zgodnie bowiem z treścią art. 7 ust. 2 uptu., opodatkowaniu podlega przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia. Powinien być zatem wystawiony dokument z naliczonym podatkiem VAT – najlepiej faktura wewnętrzna, chociaż już nie maobowiązku jej wystawiania. Rekomenduję jednak stosowanie nadal tego dokumentu do wewnętrznych rozliczeń podatku VAT.

Ważne: Podatnik powinien sporządzić powyższy dokument pod warunkiem, że przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Jeżeli tego rodzaju prawo nie przysługiwało obowiązek naliczania VAT nie powstaje.

Dokument przekazania z naliczonym podatkiem VAT należy wykazać w rejestrze (ewidencji) sprzedaży oraz w deklaracji VAT 7 po stronie sprzedaży. Dokument ten jest również podstawą do skorygowania zapisów w księdze podatkowej w sposób, w jaki wskazano na przykładzie powyżej.

 


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.