Kazusy prawne

„Kontrola skarbowa” w przedsiębiorstwie

Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Zadania organów kontroli skarbowej obejmują m.in. badanie gospodarowania mieniem państwowym, badanie obrotu towarowego z zagranicą, kontrolę gospodarowania środkami unijnymi, co oznacza, że uprawnienia kontrolne organów kontroli skarbowej są dużo większe niż uprawnienia organów podatkowych, o których była mowa w Kazusie pn.: „Kontrola podatkowa" – czym jest, jak długo może trwać i w jaki sposób przedsiębiorca może skutecznie bronić się przed nieuzasadnioną kontrolą?

Organ kontroli skarbowej wszczyna i prowadzi postępowanie kontrolne. W ramach tego postępowania kontrolnego organ może przeprowadzić kontrolę podatkową w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2018, poz. 800) – dalej jako: o.p. Jednakże, w odróżnieniu od kontroli prowadzonej przez organ podatkowy, organ kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli.

W większości przypadków postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej kończy się bez zbędnej zwłoki decyzją wydawaną na podstawie ordynacji podatkowej.

Natomiast powstaje pytanie co ma zrobić przedsiębiorca podczas bezczynności organu kontroli skarbowej w zakresie weryfikacji zwrotu VAT po kontroli skarbowej?

 

Tezy:

Kontrola zasadności VAT jest z założenia kontrolą doraźną za pomocą, której w sposób szybki powinno się zweryfikować zaistniałe wątpliwości w przedmiocie zasadności zwrotu VAT. Szybkość ma tutaj aspekt kluczowy albowiem z jednej strony pozwala na skuteczne zidentyfikowanie potencjalnych oszustów w zakresie VAT i zastosowanie adekwatnych środków wobec tych podmiotów, jak też ochronę rzetelnych podatników, którzy funkcjonują w systemie VAT przed narażeniem ich na straty ekonomiczne. Procedura ta jednak nie powinna wykraczać poza to co jest konieczne dla takiej weryfikacji i powodować, że uzyskanie takiego zwrotu jest nadmiernie utrudnione lub w praktyce wręcz niemożliwe.

Bezczynność organu kontroli skarbowej w zakresie weryfikacji zasadności zwrotu VAT w pierwszej kolejności uderza w interesy rzetelnego podatnika, u którego brak zwrotu VAT może przyczynić się do jego upadłości z uwagi na utratę przez niego płynności finansowej. Po drugie ww. postępowanie organu kontroli skarbowej godzi w interesy Skarbu Państwa nie tylko poprzez fakt konieczności zapłaty odsetek za zwłokę w razie stwierdzenia zasadności zwrotu lecz przede wszystkim dlatego, że niweczy szanse na wykrycie oszustów VAT, co prowadzi do strat budżetowych. Po trzecie takie postępowanie godzi także w interesy innych państw członkowskich i Unii Europejskiej albowiem niepodejmowanie działań skutecznych w celu wykrycia oszustów na terytorium Polski jest sprzeczne z systemem VAT i zobowiązaniem Polski w zakresie współpracy w tym zakresie. Nie można zapominać, że funkcjonowanie dużej ilości oszustów w systemie VAT prowadzi do zakłócenia warunków konkurencji a w konsekwencji ma to negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Po czwarte powyższe godzi też w interesy innych rzetelnych podatników VAT, którzy mają prawo oczekiwać od Państwa skutecznych działań w ww. zakresie tak aby nie ponosili ujemnych skutków oszustw podatkowych.

 

Stan faktyczny:

W dniu [...] lutego 2013 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. – dalej jako: organ podatkowy – wpłynął wniosek skarżącej spółki „x” o zwrot na rachunek bankowy w terminie 25 dni kwoty 561.203 zł, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy naliczonym a należnym VAT. Spółka załączyła do wniosku deklarację VAT-7 za styczeń 2013 r., w której wykazała powyższą kwotę zwrotu VAT.

Na wniosek organu podatkowego z dnia [...] lutego 2013r. wszczęto postępowanie kontrolne u podatnika w zakresie zasadności zwrotu VAT za styczeń 2013r.

Organ kontroli skarbowej pismem z dnia [...] marca 2013r. wezwał podatnika do przedłożenia dokumentów. Podatnik w wyniku wezwania przedłożył takie dokumenty niezwłocznie.

Następnie organ kontroli skarbowej poinformował podatnika, że postępowanie kontrolne zostanie zakończone bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o wynikach prowadzonych postępowań kontrolnych.

Po czym w dniu […] kwietnia 2013 roku organ kontroli skarbowej przedłużył termin zakończenia postępowania kontrolnego do dnia 26 czerwca 2013r. z uwagi na wystąpienie w dniu 28 marca 2013r. do Dyrektorów UKS w W., O. i B., co było niezbędne do rzetelnego ustalenia przebiegu transakcji gospodarczych.

Kolejno postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2013r. organ kontroli skarbowej przedłużył termin zakończenia postępowania kontrolnego do dnia 26 października 2013r. z uwagi na wystąpienie w dniu 28 marca 2013r. do Dyrektorów UKS w W., O.i B., co było niezbędne do rzetelnego ustalenia przebiegu transakcji gospodarczych.

Postanowieniem z dnia [...] października 2013r. organ kontroli skarbowej przedłużył po raz kolejny termin zakończenia postępowania kontrolnego do dnia 24 grudnia 2013r. z uwagi na podjęte czynności kontrolne u kontrahentów spółki przez Dyrektorów UKS w W., O. i B.

Pod koniec października podatnik złożył ponaglenie na niezałatwienie sprawy – postępowania kontrolnego – we właściwym terminie, które Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej uznał za bezzasadne. I taka sytuacja miała miejsce aż do 24 kwietnia 2014 roku, aż do momentu wniesienia skargi na bezczynność organu kontrolującego przez spółkę „x” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2018, poz. 800);
  • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tj. Dz.: U. 2016 r., poz. 720, dalej: u.k.s.)
  • Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.:Dz.U. 2018, poz. 2174)

Rozstrzygnięcie Sądu:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w niniejszej sprawie uznał, że skarga jest zasadna.

Z bezczynnością organu mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ administracji publicznej nie podejmuje żadnych czynności lub wprawdzie prowadzi postępowanie w sprawie, ale mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie kończy go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu lub też nie podejmuje przewidzianej prawem czynności. Bezczynność organu, czyli niekorzystanie z kompetencji, którą ze względu na zaistnienie wymaganych przez prawo okoliczności organ jest obowiązany wykorzystać, stanowi specyficzny przejaw nielegalności zachowań administracji publicznej[1]. Tak rozumiana bezczynność oznacza naruszenie prawa obywatela UE do dobrej administracji. Prawo do dobrej administracji wynika z treści art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej[2]. Jednym z fundamentalnych elementów tego prawa jest w myśl art. 41 ust. 1 tej Karty, prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.

Natomiast przewlekłe postępowanie ma miejsce wówczas, gdy organ podejmuje wprawdzie działania ale robi to opieszale lub skuteczność podejmowanych czynności jest wątpliwa. Dotyczy to – w ocenie Sądu – także sytuacji, gdy organ podejmuje czynności w niewłaściwej procedurze, nie zmierzając wprost i skutecznie do finalnego załatwienia sprawy. Sąd uznając za zasadną skargę na bezczynność lub przewlekłe postępowanie organu w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – dalej jako: ppsa – uwzględnia skargę i zobowiązuje organ do wydania aktu lub podjęcia czynności w terminie przez siebie wskazanym.

 

Podsumowanie:

Podsumowując należy wskazać, że skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania nie jest ograniczona terminem trzydziestodniowym określonym w art. 53 ppsa. Wynika to wprost z treści tej normy prawnej, która w odniesieniu do poszczególnych aktów i czynności wskazuje datę, od której należy liczyć bieg terminu do wniesienia skargi. Niewątpliwie jednak korzystanie ze środków zaskarżenia przewidzianych w postępowaniu administracyjnym (podatkowym) jest warunkiem koniecznym wniesienia skargi do sądu administracyjnego stosownie do art. 52 § 1 i § 2 ppsa, jednakże doręczenie stronie rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie rozpoczyna biegu terminu określonego w art. 53 § 1 ppsa.

Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania może być bowiem skutecznie wniesiona aż do chwili ustania tych stanów, to jest do chwili załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej poprzez wydanie decyzji, postanowienia albo innego aktu lub podjęcie czynności. Przedmiotem skargi jest w takiej sytuacji przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej (lub bezczynność organu), a nie np. odpowiedź organu wyższego stopnia na ponaglenie przewidziane w art. 141 § 1 o.p. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają także względy celowościowe.

Określenie terminu do wniesienia skargi ma bowiem za zadanie ograniczyć możliwość kwestionowania wydawanych przez organy administracji publicznej aktów i podejmowanych przez nie czynności (rozstrzygnięć w sprawie). Chodzi zatem o zapewnienie pewności obrotu prawnego poprzez niedopuszczenie do wzruszania przejawów działalności organów administracji publicznej (np. decyzji, postanowień) po upływie określonego w ustawie czasu. Celem skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania lub bezczynność jest zaś wymuszenie na organie określonych w przepisach zachowań. Wniesienie tej skargi jest zatem czasowo ograniczone jedynie trwaniem niepożądanego stanu przewlekłości lub bezczynności, a więc np. do czasu wydania decyzji. Takie stanowisko prezentowane jest konsekwentnie w judykaturze i w piśmiennictwie[3].

Dodatkowo co ważne, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku, wydanym w dniu 24 kwietnia 2015 roku (sygn. akt I FSK 1881/14) orzekł, że Urząd Kontroli Skarbowej nie może w nieskończoność „nękać" firmy kontrolami, a każdą kontrolę powinien zakończyć w terminie 2 miesięcy od jej wszczęcia.

--

[1] (por. M. Miłosz, Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012 r., s. 92 i nast.).

[2] (Dz. Urz. UE. z 2007r. Nr C 303 s. 1)

[3] (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lutego 2006 r., sygn. akt II OSK 52/06, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 100; postanowienia NSA: z dnia 13 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 2020/08; z dnia 19 lipca 2013r. sygn. akt I FSK 1325/13, opubl. CBOSA; por. też T. Woś, H. Knysiak - Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Warszawa 2005, s. 243; B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Zakamycze 2005, s. 143; J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz., Warszawa 2006, s. 157).

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny