Instrukcje

Wykreślenie z rejestru podatników VAT – jak się bronić?

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018

Ważne:

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, to powinieneś zwrócić uwagę na nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Ta nowelizacja poważnie rozszerzyła katalog przesłanek wykreślenia podatnika z rejestru podatku VAT. Jest oczywistym, że aby zgodnie z prawem prowadzić działalność gospodarczą która wymaga, aby być podatnikiem VAT czynnym, należy posiadać wpis do rejestru podatników VAT, co pozwala wystawiać faktury VAT.

Przesłanki wykreślenia z rejestru są zawarte w przepisach art. 96 ust. 9 – 9i uVAT. Podstawowymi aktami prawnymi które należy wziąć pod uwagę są:

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zmianami, w tym ze zmianą wynikającą z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r., Dz. U. 2016, poz. 2024),

- ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 476 ze zm.)

 

1. Podstawowe przesłanki wykreślenia (art. 96 ust. 9)

Zgodnie ze zmienionym w/w ustawą nowelizującą art. 96 ust. 9 uVAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

1) podatnik nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W pierwszej kolejności podatnik powinien na bieżąco unikać sytuacji w której organ mógłby uznać, że zaistniały przesłanki do wykreślenia go z rejestru. Podatnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym i w przypadku zmian powinien je odpowiednio zgłaszać. Należy również zawsze reagować na pisma kierowane przez organy podatkowe do podatnika, ponieważ brak odpowiedzi może być potraktowany jako przesłanka uznania, że nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem – mimo podjętych udokumentowanych prób. W przypadku np. nieobecności w kraju, należy zadbać o odbiór korespondencji zwłaszcza kierowanej przez organy, niezależnie nawet od ewentualnego powiadomienia kontrahentów o nieobecności. Doręczenia reguluje rozdział V Doręczenia działu IV Postępowanie podatkowe Ordynacji podatkowej (przepisy od 144 o 154c).

W przypadku braku możliwości stawiennictwa należy złożyć wyjaśnienie; zgodnie z art. 155 par. 2 Ordynacji podatkowej, Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby.

Wykreślenia niestety naczelnik dokonuje z urzędu, a następnie trzeba się odwoływać czyli wnosić o przywrócenie wpisu.

Zgodnie z ust. 9h. naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.

Stąd w przypadku powzięcia informacji o wykreśleniu podatnika na podstawie przepisu art. 96 ust. 9 albo 96 ust. 9a pkt. 2), należy wystąpić na podstawie przepisu art. 96 ust. 9h z wnioskiem o przywrócenie podatnika w rejestrze.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 września 2007 r., sygn. akt: I SA/Op 214/07, określona w art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przyczyna wykreślenia z urzędu przez naczelnika urzędu skarbowego podatnika z rejestru podatników podatku od towarów i usług w postaci "niemożności skontaktowania się z podatnikiem" winna być rozumiana w sposób zobiektywizowany tzn. taki, że owa niemożność kontaktu z podatnikiem w realiach danej sprawy jest rzeczywiście niemożliwa, a podjęte i udokumentowane próby skontaktowania się z podatnikiem istniejących przeszkód nie przezwyciężyły. Nie jest natomiast możliwe wykreślenie podatnika z rejestru tylko z tego powodu, że kontakt ten jest utrudniony. Dopiero ustalenie, iż nie ma realnej możliwości skontaktowania się z podatnikiem sprawia, że organ podatkowy zwolniony zostaje z konieczności powiadomienia podatnika o fakcie jego wykreślenia z rejestru. Skoro bowiem nie wiadomo gdzie doręczyć zawiadomienie o tym fakcie, organ podatkowy zwolniony został z obowiązku, którego z podanych przyczyn nie byłby w stanie wypełnić.

Stąd należy rekomendować, aby organy podatkowe nie napotykały przeszkód i utrudnień w kontaktach z podatnikiem, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo wykreślenia z rejestru podatników VAT.

 

2. Dodatkowe przesłanki wykreślenia (art. 96 ust. 9a)

Należy zwrócić szczególną uwagę na nowe, dodatkowe przesłanki wykreślenia. Obejmują one zarówno okoliczności zależne od podatnika, jak i związane z działalnością innych podmiotów, w tym jego kontrahentów.

Zgodnie z 9a wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub

2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 (deklaracje podatku VAT składane za okresy miesięczne - co do zasady albo kwartalne), nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub

3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub

4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub

5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej

- z zastrzeżeniem ust. 9b-9f.

Ad. 1) – zawieszenie działalności gospodarczej

Zgodnie z przepisami 9b oraz 9c:

Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 (czynności objęte podatkiem VAT), jest on obowiązany przed dniem:

1) zawieszenia działalności gospodarczej albo

2) rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

- zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności.

9c. W przypadku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9b, naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis ust. 9a pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Podatnik podejmując decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej powinien rozważyć czy jej zawieszenie, które spowoduje wykreślenie z rejestru podatników VAT, czyli na więcej niż 6 miesięcy, jest dla niego korzystne. Jeżeli podatnik będzie w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wykonywał czynności objęte podatkiem od towarów i usług (np. dostawa towarów, świadczenie usług), to powinien przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo przed dniem rozpoczęcia ich wykonywania w okresie zawieszenia zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności.

Ze względu na to, że przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., to nie ma jeszcze orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących stosowania przepisów art. 9a i następnych, dodanych przez nowelizację. Stąd należy rekomendować zawieszanie działalności gospodarczej na okresy nie powodujące wykreślenia z rejestru podatników VAT.

Zgodnie z ust. 9g, podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

Ad. 2) – nie składanie deklaracji

Zgodnie z ust. 9d, przepis ust. 9a pkt 2 nie ma zastosowania, w przypadku gdy w wyniku wezwania przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące deklaracje.

Należy rekomendować terminowe składanie deklaracji, tak aby uniknąć wykreślenia. W przypadku wykreślenia należy udowodnić prowadzenie opodatkowanej działalności gospodarczej oraz złożyć brakujące deklaracje. Zgodnie z art. 180 par. 1 Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zgodnie z art. 181 par. 1 Ordynacji podatkowej, dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz, co do zasady, inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Zgodnie z ust. 9h, naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.

W przypadku powzięcia informacji o wykreśleniu, należy złożyć wniosek o zarejestrowanie podatnika na podstawie przepisu art. 96 ust. 9h uVAT, przedstawiając odpowiednie dowody.

Ad. 3) – składanie deklaracji bez wykazania sprzedaży

Zgodnie z art. 96 ust. 9e, przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy rekomendować, celem uniknięcia wykreślenia, złożenie „wyjaśnień” o których mowa w przepisie wraz ze składanymi deklaracjami w których nie wykazano sprzedaży lub nabycia towarów lub usług.

Ad. 4) – faktury lub faktury korygujące dotyczące nieistniejących czynności

Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 9f, przepis ust. 9a pkt 4 nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

W przypadku zorientowania się, że wystawienie faktury lub faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika, należy rekomendować podjęcie czynności zmierzających do wyeliminowania skutków wystawienia faktury lub faktury korygującej, w szczególności złożyć odpowiednią deklarację korygującą. Należy podjąć te czynności nie czekając na wykreślenie podatnika z rejestru.

Zgodnie z art. 96 ust. 9i, naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w ust. 9a pkt 4, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli podatnik wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.

W przypadku powzięcia informacji o wykreśleniu podatnika, należy złożyć wniosek o jego przywrócenie na podstawie przepisu art. 96 ust. 9i wykazując okoliczności w nim wskazane. W takim przypadku należy zastosować przepisy Ordynacji podatkowej regulujące dowody w postępowaniu podatkowym.

 

3. Status podatnika w rejestrze (art. 96 ust. 10 - 10c)

Należy również pamiętać o tym, że zgodnie z art. 96 ust. 10 uVAT, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.

Zgodnie z ust. 10a, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w składanych przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracjach, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, podatnik wykazał wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku.

Zgodnie z art. 10b, przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli ze złożonych wyjaśnień w związku z okolicznościami wskazanymi w ust. 10a wynika, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.

W takich wypadkach w interesie podatnika leży wykazanie „specyfiki” działalności gospodarczej.

Zgodnie z ust 10c, naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik wykaże, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 96 ust. 12 uVAT, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2016 r. poz. 476). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Zgodnie z art. 96 ust. 13 uVAT, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

 

4. Postępowanie w przypadku wykreślenia podatnika – jak się bronić

W przypadku powzięcia informacji o wykreśleniu podatnika z rejestru, przedsiębiorca zgodnie z przepisami art. 96 musi z własnej inicjatywy dokonać czynności niezbędnych do przywrócenia podatnika w rejestrze.

Należy się odwołać do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt: I FSK 1266/12 zgodnie z którym:

Podatnik bezpodstawnie wykreślony z rejestru podatników VAT z zastosowaniem trybu określonego w art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie może być pozbawiony możliwości skontrolowania dokonanej przez organ podatkowy czynności. W takich przypadkach właściwą drogą jest możliwość uruchomienia skargi do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Właściwą drogą skontrolowania przez zainteresowanego dokonanej przez organ podatkowy czynności wykreślenia z rejestru podatników z zastosowaniem trybu określonego w art. 96 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jest możliwość uruchomienia skargi do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

NSA wskazał w uzasadnieniu tego wyroku m. in., że rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT było czynnością materialnotechniczną. Zarówno przepisy uVAT jak i Ordynacji podatkowej nie przewidują możliwości uchylenia czynności dokonanej na podstawie art. 96 ust. 9 uVAT, gdy okaże się, że do wykreślenia z rejestru podatników doszło, mimo braku zaistnienia ustawowych przesłanek ku temu. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd wyrażony w wyroku NSA z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FSK 1370/11), że z uwagi na skutki jakie w sferze praw i obowiązków podatnika wywołuje ta czynność przyjąć należy, że podatnik bezpodstawnie wykreślony z rejestru podatników VAT z zastosowaniem trybu określonego w art. 96 ust. 9 uVAT nie może być pozbawiony możliwości skontrolowania dokonanej przez organ podatkowy czynności. W takich przypadkach właściwą drogą jest możliwość uruchomienia skargi do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kontroli przez sądy administracyjne podlegają inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przywołany przepis rozszerza kontrolę sądu administracyjnego poza sferę decyzji lub postanowień, będących przedmiotem kontroli na podstawie art. 3 § 2 pkt 1 - 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Sposób uruchomienia sądowej kontroli aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi został unormowany w art. 52 § 3 oraz 53 § 2 tej ustawy. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego powinno być poprzedzone wezwaniem na piśmie organu (w rozpoznawanej sprawie - naczelnika urzędu skarbowego) w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu czynności - do usunięcia naruszenia prawa. Skarga do sądu administracyjnego może być natomiast wniesiona w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 52 § 2 i 3 powołanej wyżej ustawy).

Sposób postępowania wskazany przez NSA w przytoczonym wyroku należałoby odnieść do przypadku określonego w przepisie art. 96 ust. 9a pkt. 5) czyli wykreślenia podatnika z rejestru, ponieważ organ podatkowy uznał, iż podatnik prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

W takim wypadku należałoby skierować wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, połączone z jednoczesnym wykazaniem, że podatnik nie wiedział, ani nawet nie miał podstaw do przypuszczania, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Podatnik powinien wdrożyć w swej działalności procedury (regulamin, instrukcja, procedura) minimalizujące niebezpieczeństwo przypadków powiązań z nierzetelnymi kontrahentami. W szczególności powinien opracować procedury i dokumentację ustalania i dodatkowego dokumentowania pochodzenia towarów z uwagi na rygory podatku od towarów i usług. O tym pisaliśmy w instrukcji jak ustalać i dodatkowo dokumentować pochodzenie towarów z uwagi na rygory VAT

Instrukcja dotyczy ustalania i dodatkowego dokumentowania pochodzenia towarów z uwagi na rygory podatku od towarów i usług. Przez towary rozumie się, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 6) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm., dalej Ustawa), rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów ma na celu przede wszystkim zminimalizowanie w szczególności niebezpieczeństwa posłużenia się nierzetelnymi fakturami (w szczególności fakturami tzw. pustymi oraz dotkniętymi wadą formalną lub materialną) a także nieświadomego uczestnictwa podatnika w przestępczych procederach oszustw podatkowych. Ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów ma szczególne znaczenie przy:

  • odpłatnej dostawie towarów na terytorium kraju;
  • eksporcie towarów;
  • imporcie towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Wykazanie, że podatnik wprowadził i stosował odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz egzekwował ich stosowanie u pracowników oraz osób działających na jego zlecenie ma na celu wykazanie, że podatnik ani nie wiedział ani nie mógł wiedzieć o uczestniczeniu przez niego w nierzetelnych działaniach gospodarczych.

Należy oczekiwać na wyjaśnienie przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne jaki konkretnie sposób działania chroni podatnika przed wykreśleniem z rejestru podatników VAT, w szczególności z powodu określonego w przepisie art. 96 ust. 9a pkt. 5) uVAT.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny

Zobacz powiązany tekst