Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Jak się ubezpieczyć?

Ubezpieczenia to pewien typ umów, których celem jest zabezpieczenie siebie czyli przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa od szkody, utraty majątku, utraty zdrowia przez siebie lub pracowników albo osoby trzecie, które ucierpią na skutek działań przedsiębiorcy lub tzw. ruchu przedsiębiorstwa.

Każdy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód, uszczerbku w zdrowiu lub mieniu, zarówno pracowników, jak i osób, którymi się posługuje, zleceniobiorców, usługodawców, dostawców, sprzedawców, akwizytorów itp., a także wobec każdej osoby fizycznej lub firmy, której jego działalność, jego firmy wyrządziła szkodę.

  1. Rynek ubezpieczeń oferuje szeroką gamę ubezpieczeń skierowanych dla małych i mikro przedsiębiorców. Bez wątpienia przedsiębiorca, który posiada odpowiednie ubezpieczenia może mieć na rynku pewniejszą pozycję pośród potencjalnych kontrahentów. Zatem nie należy marginalizować licznych korzyści płynących dla mikro i małego przedsiębiorcy z zawarcia umowy ubezpieczenia, takich jak zapewnienie stałego bezpieczeństwa finansowego i uniezależnienie się od problemów swoich dostawców, ale i od problemów spowodowanych innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą znacząco wpłynąć na możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa i kondycję finansową przedsiębiorcy. Dzięki zawarciu odpowiedniej umowy ubezpieczanie mały lub mikro przedsiębiorca jest w stanie zminimalizować ryzyko związane z możliwością ponoszenia znacznych kosztów związanych zarówno z koniecznością naprawienia szkód osobom trzecim, jak i z koniecznością naprawienia szkód powstałych po stronie samego przedsiębiorcy.

 

  1. Ubezpieczenia skierowane do mikro i małych przedsiębiorców należą w większości do ubezpieczeń dobrowolnych, a zatem przedsiębiorca nie jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia. Jednakże taka dobrowolność ubezpieczenia skutkuje również tym, że ubezpieczyciel też nie jest zobligowany zawrzeć daną umowę ubezpieczenia, jeżeli oszacuje negatywnie ryzyko związane z zawarciem takiej umowy. Wyjątkiem od zasady dobrowolności ubezpieczeń są ubezpieczenia dla obu stron obowiązkowe określone w przede wszystkim w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013.392 z 2013.03.26 ) oraz odrębnych ustawach. Do wyjątków tych należy zgodnie z ww. ustawą zaliczyć:

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej "ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych";

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej "ubezpieczeniem OC rolników";

3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej "ubezpieczeniem budynków rolniczych";

4) także ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Do wskazanych tam zawodów objętych obowiązkowym OC należy zaliczyć zawody: adwokat, radca prawny, notariusz, biegły rewident, komornik, doradca podatkowy, zarządca nieruchomości, pośrednik nieruchomości, podmiot prowadzący biuro rachunkowe, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, detektyw, architekt, inżynier budownictwa, organizator imprez masowych, organizator turystyki, podmiot przyjmujący zamówienia na świadczenia zdrowotne.

 

  1. Istotą ubezpieczeń, również tych skierowanych do mikro i małych przedsiębiorców jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, poprzez wypłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego osobie poszkodowanej w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego godzącego w przedmiot ochrony objęty danym ubezpieczeniem. W wyniku zaistnienia jednego ze zdarzeń, określonego w umowie ubezpieczenia, skutkującego szkodą w mieniu ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub też skutkującego odpowiedzialnością przedsiębiorcy wobec osób trzecich, ubezpieczyciel wypłaca określone w umowie świadczenie mające na celu zrekompensować lub zminimalizować powstałą szkodę.

 

  1. Tytułem odpowiedzialności może być szereg naruszeń obowiązków lub ryzyk, którymi z domniemania obciążany jest przedsiębiorca. I tak, zgodnie z art. 435 k.c. prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

    Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie (art. 434 k.c.). Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności (art. 430 k.c.). W art.  429 k.c. stanowi się, że kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności (wina w wyborze). Zgodnie z art. 416 k.c. osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu. Natomiast w art.  4491 k.c. stanowi się, że kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.

 

  1. W dużym uproszczeniu oferowane na rynku ubezpieczenia skierowane m.in. do mikro i małych przedsiębiorców można podzielić na umowy ubezpieczenia mienia oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W pierwszym ubezpieczeniu przedmiotem ochrony jest zatem majątek, czyli ściślej minie, a wiec przedmiot własności oraz innych praw majątkowych. Innymi słowy jest to ubezpieczenie aktywów przedsiębiorcy. Do takich ubezpieczeń można zaliczyć ubezpieczenie szkód rzeczowych spowodowanych żywiołami (ogień, eksplozja, burza, deszcz tzw. „nawalny”, etc.) czy też spowodowanych przez inne przyczyny (np. kradzież). Pozostając przy kategoriach ekonomicznych wyróżnień przedmiotu ochrony, to umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zakwalifikować, jako ubezpieczenie chroniące ubezpieczonego mikro i małego przedsiębiorcę przed powstaniem i/lub powiększeniem się pasywów, a więc długów i ciężarów jego majątku. W przypadku ubezpieczenia mienia (majątkowego) w razie zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę przedsiębiorca występujący najpierw w charakterze ubezpieczającego będzie występował następnie jako poszkodowany, ponieważ to jego mienie zostało dotknięte szkodą i to właśnie na jego rzecz ubezpieczyciel wypłacać będzie świadczenie. Inaczej jest w przypadku świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), gdzie osobą poszkodowaną będzie osoba trzecia. Jak wskazuje art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczycie zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający.

 


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.