Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Procedura: Współpraca i przepływ informacji: przedsiębiorca - banki

Relacje przedsiębiorcy z bankiem są jednym z istotniejszych elementów w działalności gospodarczej, czy zawodowej. W głównej mierze są one zdeterminowane bezwzględnie obowiązującymi regulacjami obowiązującego prawa (ius cogens). Poprzez to, że przepisy te nakładają na obie strony konkretne obowiązki, wyznaczają co do zasady dość sztywne ramy stosunków przedsiębiorca - bank. Wbrew powszechnemu rozumieniu, bank to nie tylko instytucja kredytowa. Jest on również partnerem dla przedsiębiorcy, dostawcą usług płatniczych, czy wreszcie zobowiązanym z mocy prawa do ochrony tajemnicy przedsiębiorcy w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w związku z tajemnicą bankową. Ważne jest, aby każdy kto dopiero zamierza podjąć działalność gospodarczą, jak i już prowadzący, posiadali należyte rozeznanie co do podstawowych regulacji mających wpływ na wzajemne relacje stron.

1. Bank w działalności przedsiębiorcy

1.1. Rachunek bankowy w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. w art. 19 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek związany z rachunkiem bankowym. Stanowi on, że przedsiębiorca w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą powinien dokonywać lub przyjmować płatności, które się z nią wiążą za pośrednictwem rachunku bankowego, w każdym przypadku, gdy:

 • drugą stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Jeżeli przedsiębiorca jest członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK-u) może rozliczać się za pośrednictwem rachunku otwartego w tej instytucji.

Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. osobowe spółki handlowe) wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. W przypadku takiej spółki możliwe jest zawarcie z bankiem umowy na prowadzenie wspólnego rachunku bankowego dla wszystkich wspólników spółki cywilnej. Jeżeli w umowie tej nie zostanie rozstrzygnięte wyraźnie inaczej, każdy ze wspólników, jako współposiadacz rachunku będzie uprawniony do składania dyspozycji dotyczących rachunku i zgromadzonych na nim pieniędzy.

Działalnością gospodarczą jest z kolei działalność zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Transakcją natomiast będzie umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub świadczenie usług, gdy jest ona zawierana w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jednorazowa wartość transakcji to łączną wartość towaru czy usługi określona w umowie pomiędzy przedsiębiorcami. Oznacza to, że obowiązek dokonania rozliczenia transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego wystąpi także wówczas, gdy wartość transakcji na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorcami będzie większa niż równowartość 15 000 euro, a płatność następować będzie w ratach, niższych od tej kwoty. Równowartość kwoty 15 000 euro należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym transakcja została zawarta.

1.2. Rachunek jaki powinien posiadać przedsiębiorca

Ustawa Prawo przedsiębiorców stanowi o rachunku bankowym, za pośrednictwem którego przedsiębiorca powinien dokonywać rozliczeń pieniężnych. Przepisy nie precyzują natomiast rodzaju tego rachunku.

Zgodnie z art. 49 Prawa bankowego (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.)banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

 • rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
 • rachunki lokat terminowych;
 • rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;

Przy czym rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

 • osób fizycznych;
 • szkolnych kas oszczędnościowych;
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Natomiast rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
 • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Jeżeli zatem przedsiębiorca jest osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną powinien posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym.

 

1.3. Konto osobiste do celów firmowych

W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną może on może wykorzystać do rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością prywatny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Przepisy prawa nie zabraniają bowiem prowadzenia działalności z wykorzystaniem rachunku prywatnego. Wynika to z literalnego brzmienia przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który nie nakazuje, aby był to oddzielny rachunek. Również prawo bankowe nie zabrania wykorzystywania rachunku osobistego do dokonywania i otrzymywania płatności związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przez osoby fizyczne.

Gdy przedsiębiorca dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą korzysta z prywatnego rachunku bankowego, powinien jednak pamiętać, aby oddzielić transakcje, które dotyczą działalności gospodarczej, od tych, które mają dla posiadacza rachunku charakter prywatny (zasada przejrzystości rozliczeń).

Przedsiębiorca powinien również pamiętać, że jeżeli zostaną naliczone odsetki na rachunku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą – tam gdzie konto jest jej dedykowane – bank nie pobierze od nich zryczałtowanego podatku dochodowego; gdyż przedsiębiorca sam rozlicza takie przychody w podatku dochodowym, zaś u nieprzedsiębiorcy bank pełni funkcję płatnika i potrąca podatek dochodowy.

Zatem, w sytuacji, gdy przedsiębiorca dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą korzysta z prywatnego rachunku bankowego, koniecznie powinien oddzielić transakcje, które dotyczą działalności gospodarczej, od tych, które mają dla posiadacza rachunku charakter prywatny. Jest to ważne z punktu widzenia należytego dokumentowania, ewidencjonowania, w tym dla celów dowodowych, w razie ew. kontroli (np. przez urząd skarbowy).

W przypadku, gdy przedsiębiorca posiada odrębny rachunek dla prowadzonej działalności gospodarczej i osobisty ROR nie ma przeszkód formalnoprawnych, aby dokonywać przekazywania środków pomiędzy takimi rachunkami. Inaczej niż to jest np. w spółce cywilnej, ale również osobowej prawa handlowego i kapitałowej, takie przelewanie środków pomiędzy rachunkami własnymi nie rodzi żadnych skutków podatkowych (w VAT, PIT a także w podatku od czynności cywilnoprawnych).

Nie ma również przeszkód, aby przedsiębiorca rozliczał swoje zobowiązania „prywatne" z rachunku prowadzonego dla działalności gospodarczej i odwrotnie z rachunku osobistego zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą.

Również kontrahenci przedsiębiorcy mogą dokonywać zapłat należnych kwot wynikających z prowadzonej działalności na jego rachunek osobisty.

 


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.